بخت تیرہ

( بَخْتِ تِیرَہ )
{ بَخ + تے + تی + رَہ }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (لفظاً) تاریک قسمت، (مراداً) بدقسمتی، بدنصیبی۔