بخت جلد

( بَخْت جَلد )
{ بَخْت + جَلد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، بدقسمت، بدبخت۔