بخت برگشتہ

( بَخْتِ بَرْگَشْتَہ )
{ بَخ + تے + بَر + گَش + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناموافق قسمت، بدقسمتی۔