صلاحیت مآب

( صَلاحِیَّت مَآب )
{ صَلا + حیْ + یَت + ماب (ا بشکل مد) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نرم