صلع دوست

( صُلْع دوسْت )
{ صُلْع + دوسْت (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صلح پسند۔