صورت دار

( صُورَت دار )
{ صُو + رَت + دار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوب رو۔