تاریک ادوار

( تارِیک اَدوار )
{ تا + رِیک + اَد + وار }

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - تاریک زمانہ۔