تاریک اختری

( تارِیک اَخْتَری )
{ تا + رِیک + اَخ + تَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدقسمتی، سیاہ بختی، بدبختی۔