تا ذی

( تَاَ ذّی )
{ تا + اَذ + ذی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آزردگی، رنجش، رنجیدگی، دکھ۔