تاپڑی

( تاپَڑی )
{ تا + پَڑی }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جوگی، عبادت گزار۔