تا بہ قیامت

( تا بَہ قِیامَت )
{ تا + بَہ + قِیا + مَت }

تفصیلات


متعلق فعل
١ - (لفظاً) قیامت تک، (مجازاً) طویل مدت تک۔