تابی

( تابی )
{ تا + بی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گرمی، تاپ۔