تابید

( تابِید )
{ تا + بِید }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - ابدیت، قیام، (مجازاً) پائیداری۔