تابستان

( تابِسْتان )
{ تا + بِس + تان }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - موسم گرما۔