تابستانی

( تابِسْتانی )
{ تا + بِس + تا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - موسم گرما کی طرح خوشگوار، موسم گرما کی مانند۔