تانی

( تَاَنّی )
{ تَاَن + نی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آہستگی، تاخیر، تساہل۔