تائے توش

( تائے توش )
{ تا + او (و مجہول) + توش (و مجہول) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طاقت و توانائی، تن و توش۔