تانور

( تانْوَر )
{ تاں + وَر }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سستی، چکر، غش، غنودگی، تیور۔