تانبا پنواڑا

( تانْبا پَنْواڑا )
{ تاں + با + پَن (ن غنہ) + ا + وا + ڑا }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - طولانی بات، طویل داستان، شیطان کی آفت۔