تان و سر

( تان و سُر )
{ تا + نو (و مجہول) + سُر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سر اور تان، لے، دھن۔