تبین

( تَبَیُّن )
{ تَبَیْ + یُن }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اظہار، توضیح۔