تپت

( تَپَت )
{ تَپَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گرمی، تپش، جلن، سوزش۔