تت گیان

( تَت گِیان )
{ تَت + گِیان }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اداراک حقیقت، اعلٰی دانش، صحیح ادراک و دانش۔