تخم افشانی

( تُخْم اَفْشانی )
{ تُخْم + اَف + شا + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تخم ریزی۔