تخم حرام

( تُخْم حَرام )
{ تُخْم + حَرام }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تخم بد، بداصل، بد ذات، حرامی، نطفہ، حرام۔