تحسین و آفرین

( تَحْسِین و آفْرِین )
{ تَح + سی + نو (و مجہول) + آف + رِین }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تحسین، واہ وا، شاباش۔