تبرید گری

( تَبْرِید گَری )
{ تَب + رِید + گَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (سائنس) تبرید گر کا اسم کیفیت یا عمل۔