ترش زبانی

( تُرْش زُبانی )
{ تُرْش + زُبا + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ترش گوئی، تلخ گفتاری، ناگوار انداز کلام۔