ترش مزاجی

( تُرْش مِزاجی )
{ تُرمش + مِزا + جی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تند خوئی، بدمزاجی، چڑچڑاپن۔