ترپتی

( تِرِپْتی )
{ تِرپ + تی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ترپت، سیری، آسودگی، اطمینان۔