تراضی

( تَراضی )
{ تَرا + ضی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - باہمی رضامندی۔