ترارا

( تَرارا )
{ تَرا + را }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جست، زغند، چھلانگ، کلانچ، تیزی، چستی، اچھل کود، پھرتی دکھانا۔