تدین

( تَدَیُّن )
{ تَدَیْ + یُن }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دین داری، دیانت داری، پرہیز گاری۔