تصوین

( تَصْوِین )
{ تَص + وِین }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مضبوطی۔