تعمیل وارنٹ گرفتاری

( تَعْمِیل وارَنْٹ گِرِفْتاری )
{ تَع + می + لے + وا + رَنْٹ + گِرِف + تا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تعمیل حکم نامۂ گرفتاری۔