تعادی

( تَعادی )
{ تعا + دی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عداوت، دشمنی۔