تنگ یاب

( تَنْگ یاب )
{ تَنْگ (ن غنہ) + یاب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کم یاب، نادر۔