تنگ دلی

( تَنْگ دِلی )
{ تَنْگ (ن غنہ) + دِلی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تنگ دل کا اسم کیفیت۔