تندیل

( تُنْدَیل )
{ تُن + دَیل (ی لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - توندوالا، تندل، توندل۔