توقان

( توقان )
{ تو (و مجہول) + قان }
( ترکی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہم زاد، برادر بزرگ۔