توزع

( تَوَزُّع )
{ تَوَز + زُغ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پراگندگی، انتشار، پریشانی۔