تنبلی

( تَنْبَلی )
{ تَن + بَلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سستی، کاہلی، غفلت۔