تناوری

( تَناوَری )
{ تَنا + وَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تناور کا اسم کیفیت، قوت، جسامت۔