تن آور

( تَن آوَر )
{ تَن + آ + وَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تناور۔