تمول

( تَمَوُّل )
{ تَمَوم + وُل }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مالداری، دولت مندی، امیر، تونگری، ثروت۔