تمزین

( تَمْزِین )
{ تَم + زِین }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اتشار، افتراق، پراگندگی۔