تمر دباز

( تَمَرُّ دباز )
{ تَمَر + رُد + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باغی، نافرمان۔