تمدیح

( تَمْدِیح )
{ تَم + دِیح }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مدح، تعریف۔