تفکیری

( تَفْکِیری )
{ تَف + کی + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سوچ بچار، فکر، تشویش، تردد۔