تکوینی

( تَکْوِینی )
{ تَک + وی + نی }
( عربی )

تفصیلات